Datacentrisk analys i Försvarsmakter

Artikeln beskriver den Net-Centric Data Strategy som utvecklats av USAs försvarsdepartement (DoD), inklusive dess underrättelseorgan och funktioner. Strategin skapades för att definiera en vision och väg framåt mot en nätcentrerad miljö där data och information är lättillgänglig och användbar över organisatoriska och geografiska gränser. Genom att fokusera på att göra data synlig och tillgänglig snarare än enbart standardiserad, syftar strategin till att stärka militärens situationsmedvetenhet och effektivisera beslutsprocesser.

Artikeln i sin helhet: https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA488458.pdf

Grundläggande för denna nätcentrerade vision är det Globala Informationsnätet (GIG), en globalt sammanlänkad uppsättning informationsteknologier och processer. GIG möjliggör insamling, bearbetning, lagring och spridning av information till krigförare, försvarspolitiska beslutsfattare och stödpersonal. Genom att säkert koppla samman människor och system oberoende av tid och plats, underlättas ett radikalt förbättrat militärt beslutsfattande och effektivare affärsoperationer.

Strategin erkänner de kulturella hinder som finns mot förtroende och delning av data och strävar efter att adressera dessa genom en integrerad tillvägagångssätt för att leverera grunden för en nätcentrerad kapacitet. Detta inkluderar en omfattande Net-Centric Data Strategy och en strategi för informationssäkerhet tillsammans med implementeringen av GIG:s olika lager.

Den traditionella DoD-strategin för datahantering har fokuserat på dataadministration med syfte att standardisera och kontrollera dataelement, definitioner och strukturer över hela organisationen. Denna ansats har dock visat sig vara för omständlig för att implementera över en organisation av DoDs omfattning. Den Net-Centric Data Strategy som nu föreslås bryter med denna tradition genom att expandera fokuset till att omfatta synlighet och tillgänglighet av data. Strategin understryker vikten av att göra data användbart för oväntade användare och applikationer, inte bara för de som förutbestämts.

En central del av strategin är att förbättra flexibiliteten i datautbyte för att stödja interoperabilitet mellan system utan krav på förutdefinierade, parvisa gränssnitt mellan dem. Detta är avgörande i den ”många-till-många” utbytet som en nätcentrerad miljö medför. Exempelvis kan realtidssystem erbjuda ”exponeringstjänster” som samlar in realtidsdata, lagrar den och tillhandahåller åtkomst och upptäckt via ett företagsgränssnitt, vilket möjliggör för oväntade användare att utnyttja datan.

Vidare betonas användningen av metadata för att märka dataresurser, vilket underlättar upptäckten av data. Denna strategi förespråkar för ett skifte från privat till gemensamt eller företagsomfattande data genom att främja märkning, publicering och delning av data. Genom att implementera Communities of Interest, metadatahantering och GIG Enterprise Services, strävar DoD efter att realisera en miljö där all data är direkt tillgänglig och sökbar, vilket möjliggör snabbare och mer informerade beslut.

Denna vision och strategi för en nätcentrerad datahantering inom DoD markerar en betydande förändring i hur militär och försvarsrelaterad information hanteras och delas, med målet att skapa en mer ansluten, informerad och agil försvarsorganisation.

Relaterat inlägg